Általános Szerződési Feltételek - Optikusok

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

− A „Látni és látszani " akcióban optika szaküzletként történő részvétel feltételeiről −

 

1. A szerződés célja

1.1. Jelen kölcsönös együttműködési megállapodás az 1.2 pontban meghatározott célok előmozdítása érdekében az abban részt vevő felek együttműködésének részletes feltételeit tartalmazza a következők szerint:

a) X-Meditor Kft. (9023 Győr, Csaba utca 21., Cg. 08-09-004469) a kampány népszerűsítése és kommunikációja körében végzett szolgáltatások nyújtását vállalja;

b) a regisztrációs eljárás során jelentkező és szerződést kötő Optika szakmai szolgáltatások (látásvizsgálat, ellenőrzés) nyújtását vállalja.

1.2. Az Országos Rendőr-főkapitányság /a továbbiakban ORFK/ és az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság /a továbbiakban: ORFK OBB/ 2016. október 15. napjától 2016. december 10. napjáig Magyarországon ötödik alkalommal országos fokozott közúti ellenőrzést hajt végre, ahol teljes körűen és kiemelten vizsgálják a személy-, illetve haszongépjárművek és motorkerékpárok világítását, láthatóságát. Az akció folyamán 2016. október 15. napjától   2016. december 10. napjáig − az ORFK az ORFK OBB egyetértésével, a Carl Zeiss Vision Hungary Kft. közreműködésével, az X-MEDITOR Kft. mint megbízott szakkommunikációs cég az autós társadalom részére ingyenes világítás-ellenőrzési szervizakciót valamint ehhez kapcsolódóan ingyenes látásellenőrzési kampányt indít „Látni és látszani” néven. Az akció célja, hogy az autószervizek, illetve vizsgálóállomások lehetőséget biztosítsanak az autósoknak gépjárművük világításának, illetve láthatóságának teljes körű  ingyenes átvizsgálására. Ehhez szorosan kapcsolódva a gépjárművezető lehetőséget kap szemének ingyenes ellenőrzésére is. Az akció keretében egymást támogató szervizek és optika szaküzletek autóra és gépjárművezetőre kiterjedő ellenőrzései  javítják a közlekedésbiztonságot, segítik a balesetek megelőzését. Segíti az autóst a fokozott közúti ellenőrzéseken való gyorsabb átjutásban, hiszen az akcióban részt vevők igazolólapot kapnak az autó világító és fényvisszaverő berendezéseinek műszaki állapotáról és a gépjárművezető megfelelő látásminőségének igazolását az akcióhoz csatlakozott  optika szaküzletekben.

1.3. Az országos akcióban − lentebb meghatározott követelményeknek megfelelő – optika szaküzletek vehetnek részt, amennyiben jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

2. A szerződés alanya, részvételi feltételek

2.1. Az akcióban − Magyarországon optika szaküzlettel rendelkező, magyar székhelyű  látszerészek, optometristák, szemorvosok /a továbbiakban: Optika/ vehetnek részt.

2.2. Optika tudomásul veszi, hogy a látás ellenőrzését, korrekciós tanácsadást, erre vonatkozó  tájékoztatást kizárólag a vonatkozó jogszabályokat, előírásokat ismerő optometrista vagy szemorvos  jogosult végezni, aki az optika alkalmazásában vagy azzal szerződéses viszonyban áll, illetve akit ezzel a feladattal az optika üzemeltetője az akció időtartamára megbíz; és vállalja, hogy jelen szerződést kizárólag az itt meghatározott kvalitásokkal rendelkező személy útját teljesíti.

2.3. Optika kijelenti, hogy rendelkezik a látás ellenőrzéséhez szükséges feltételekkel.

2.4. Az Optika tudomásul veszi, hogy az X-MEDITOR Kft. − jelen pontban rögzített feltételek fennállását − nem köteles vizsgálni. Az akcióban részt venni kívánó optika jelen együttműködési megállapodás elfogadásával felelősséget vállal arra, hogy a megkívánt − fentebb rögzített személyi, technikai és szakmai − követelményeknek mindenben megfelel.

 

3. A szerződéskötés menete, fizetési feltételek

3.1. Fentebb rögzített kritériumoknak megfelelő optika, az akcióhoz regisztrációval a www.latnieslatszani.hu weboldalon /a továbbiakban: honlap/, az alsó menüsorban található „Optikusregisztráció" menüpontra kattintva csatlakozhat. A regisztrációs időszak 2016. szeptember  1. napjától 2016. december 10-ig tart.

3.2. A regisztráció során rögzített adatok valóságáért kizárólag regisztrálni kívánó optika tartozik felelősséggel, az abban közöltek valódiságát az X-MEDITOR Kft. nem köteles vizsgálni.

3.3. A regisztráció díjmentes. Felek megállapodnak, hogy az X-MEDITOR Kft. a regisztráció megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon  belül köteles a regisztráció megérkezését −elektronikus úton − optika számára visszaigazolni.

3.4. A regisztráció az alábbiakat foglalja magában:

 Látni és látszani tárgyi csomag, mely tartalmazza az alábbiakat:

  • 50 db igazolólap, mely a vizsgált személyhez kötődik

Az X-MEDITOR Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy− a regisztráció során megadott adatok alapján − a regisztrált optika az országos Látni és látszani honlapon található adatbázisba bekerül, melynek célja a nagyközönség tájékoztatása az akcióban részt vevő optika szaküzletekről.

Amennyiben a regisztrációra 2016. október 1. napját követően − a regisztrációs időszak időtartama alatt− kerül sor, az X-MEDITOR Kft. a regisztrációt követő 10 munkanapon belül a Látni és látszani tárgyi csomagokat a regisztráció során megadott postacímre megküldi.

 

4.  Optika kötelezettségei

4.1. A résztvevő optika köteles az akció időtartama alatt (2016. október 15. napjától 2016. december 10. napjáig) a „Látni és látszani” akcióban részt venni kívánó gépjárművezető látását ingyenesen, a jelen szerződésben meghatározott, és a szakmai szabályokra irányadó követelményeknek megfelelően ellenőrizni.

4.2. Optika az akció keretében végzett látás ellenőrzésért ellenértéket nem követelhet. Amennyiben azonban a résztvevő optika az akcióban történő látás ellenőrzés során a látás minőségével összefüggő korrekciós hibát észlel, úgy - az ügyféllel egyeztetve – jogosult saját díjszabása szerint a teljes körű látáskorrekciós folyamatot elvégezni, a szükséges látásjavító eszközt (szemüveg, kontaktlencse) az ügyfél számára elkészíteni, illetve megrendelni.

4.3. Az optika az ellenőrzést követően köteles a gépjárművezetőnek – a megfelelő visusérték esetén − a megfelelően kitöltött igazolólapot ingyen átadni. Ennek segítségével a gépjárművezető bizonyíthatja az akcióban való részvételt.

4.4. Az optika köteles a regisztrációt követően hozzáférhetővé váló, a honlapról letölthető statisztikai adatgyűjtő lapot kinyomtatni, az akció lezárultával kitölteni, majd azt a szervező X-MEDITOR Kft. részére postai úton − legkésőbb az akció zárónapját (2016. december 10.) követő 5 napon belül megküldeni.

 

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Jelen együttműködési megállapodás a regisztráció és a pénzügyi teljesítés megtörténtének időpontjában lép hatályba, és az akció záró napjáig  − 2016. december 10. − tartó határozott időre szól.

5.2. Jelen együttműködési megállapodást a felek − a határozott idő lejárta előtt − kizárólag közös megegyezéssel, vagy − súlyos szerződésszegés esetén − rendkívüli felmondással jogosultak megszüntetni.

5.3. Szerződő felek jelen szerződés alkalmazása során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Szerződő felek vállalják, hogy − jelen szerződésből − származó esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton próbálják rendezni, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy szerződő felek − értékhatártól függően − a Győri Járásbíróság, illetőleg a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.