Általános Szerződési Feltételek - Szervizek

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

− A „Látni és látszani " akcióban szervizként történő részvétel feltételeiről −

  

1. A szerződés célja

1.1. Jelen kölcsönös együttműködési megállapodás az 1.2 pontban meghatározott célok előmozdítása érdekében az abban részt vevő felek együttműködésének részletes feltételeit tartalmazza a következők szerint:

a) X-Meditor Kft. (9023 Győr, Csaba utca 21, Cg. 08-09-004469) a kampány népszerűsítése és kommunikációja körében végzett szolgáltatások nyújtását vállalja;

b) a regisztrációs eljárás során jelentkező és szerződést kötő Szerviz szakmai szolgáltatások (elsősorban világítás-felülvizsgálat) nyújtását vállalja.

1.2. Az Országos Rendőr-főkapitányság /a továbbiakban ORFK/ és az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság /a továbbiakban: ORFK OBB/ 2016. október 15. napjától 2016. december 10. napjáig Magyarországon országos fokozott közúti ellenőrzést hajt végre, ahol teljes körűen és kiemelten vizsgálják a személy-, illetve haszongépjárművek és motorkerékpárok világítását, láthatóságát. Az akció folyamán 2016. október 15. napjától  − 2016. december 10. napjáig − az ORFK az ORFK OBB egyetértésével  az X-MEDITOR Kft.. mint megbízott szakkommunikációs cég ingyenes szervizakciót hirdet „Látni és látszani” néven. Az akció célja, hogy az autószervizek, illetve vizsgálóállomások lehetőséget biztosítsanak az autósoknak gépjárművük világításának, illetve láthatóságának teljes körű  ingyenes átvizsgálására. Az  átvizsgálás javítja a közlekedésbiztonságot, segíti a balesetek megelőzését, illetve az autóst a fokozott közúti ellenőrzéseken való gyorsabb átjutásban, hiszen az akcióban részt vevők igazolólapot kapnak a jó műszaki állapot igazolásaként az akcióhoz csatlakozott szervizekben.

1.3. Az akcióban − lentebb meghatározott követelményeknek megfelelő − szervizek vehetnek részt, amennyiben jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

2. A szerződés alanya, részvételi feltételek

2.1. Az akcióban − Magyarországon szervizzel rendelkező, magyar székhelyű − gépjárműszervizek /a továbbiakban: szerviz/ vehetnek részt.

2.2. Szerviz tudomásul veszi, hogy a gépjármű-világítás és a kapcsolódó rendszerek ellenőrzését, beállítását kizárólag a vonatkozó jogszabályokat, műszaki előírásokat ismerő autószerelő, autóelektronikai műszerész jogosult végezni, akit ezzel a feladattal munkáltatója az akció időtartamára megbíz, és kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag e feltételeknek megfelelő személy útján teljesíti a szerződéses kötelezettségeit. Előnyös, ha a személygépjárművek világítás-ellenőrzését műszaki vizsgabiztos végzi.

2.3. Haszongépjárművek világítás-ellenőrzését kizárólag e kategória vizsgálatára feljogosított vizsgabiztos végezheti.

2.4. Szerviz vállalja, hogy rendelkezik a fényvetők ellenőrzéséhez szükséges, érvényes kalibrációval rendelkező fényszóró-ellenőrző optikai berendezéssel, valamint előírásnak megfelelő felületű járműmunkaállással.

2.5. Szerviz  tudomásul veszi, hogy intelligens világítórendszer ellenőrzését az végezheti, aki az adott típus világítóberendezésének irányítóegységével kapcsolatot létesíteni tudó, funkció-ellenőrzésre, működtetésre képes, hibakódot kiolvasni és törölni, valamint illesztést elvégezni tudó rendszerteszterrel rendelkezik. Jelen pont alkalmazásában rendszerteszter: jogtiszta adatbázis, mely abban az esetben használandó, amennyiben az adott gépjárműben nem található a tompított fény előrevilágítás névleges értékét mutató érték.

2.6. Szerviz tudomásul veszi, hogy az X-MEDITOR Kft. − jelen pontban rögzített feltételek fennállását − nem köteles vizsgálni. Az akcióban részt venni kívánó szerviz jelen együttműködési megállapodás elfogadásával felelősséget vállal arra, hogy a megkívánt − fentebb rögzített személyi, technikai és szakmai − követelményeknek mindenben megfelel.

 

3. A szerződéskötés menete:

3.1. Fentebb rögzített kritériumoknak megfelelő szerviz az akcióhoz regisztrációval a www.latnieslatszani.hu weboldalon /a továbbiakban: honlap/, az alsó menüsorban található „Szerviz regisztráció" menüpontra kattintva csatlakozhat. A regisztrációs időszak 2016. szeptember 1. napjától 2016. december 10.-ig tart.

3.2. A regisztráció során rögzített adatok valóságáért kizárólag regisztrálni kívánó szerviz tartozik felelősséggel, az abban közöltek valódiságát az X-MEDITOR Kft. nem köteles vizsgálni.

3.3. A regisztráció díjmentes. Az aktívvá válásnak feltétele a szerviz regisztrációja a honlapon. A feltétel teljesítése után válik a szerviz az akció regisztrált tagjává, amiről elektronikus úton értesítjük. 

3.4. A regisztráció az alábbiakat foglalja magában:

 

I. Szakmai Információs Csomag, mely tartalmazza az alábbiakat:

 • Ellenőrzési listák (checklista): személygépjármű, kistehergépjármű, 3,5 tonna feletti haszongépjárművek, motorkerékpár
 • Ajánlott ellenőrzési és ügyfélkezelési tájékoztató
 • Szélvédő ellenőrzési lista
 • Szakirodalom
 • Általános gépjármű-világítási szakmai ismeretek
 • ENSZ EGB előírások gyűjteménye,
 • Nappali menetfény alkalmazása, használata
 • Nem előírásos fényforrások (izzók)
 • Különféle gépjárműtípusok izzócsere-technológiái
 • A világító- és fényjelző berendezések esetében feltárható egyes jellemző hibák, szabálytalan átalakítások, szabálytalan alkalmazások.

Fentieken túl tartalmazhatja továbbá az akciót támogató beszállítók alkatrész-katalógusait, beépítési tájékoztatóit.

A Szakmai Információs Csomagot a regisztrációt követően az X-MEDITOR Kft. a honlapon a regisztrált résztvevő számára köteles elérhetővé tenni.

 

II. Látni és látszani tárgyi csomag, mely tartalmazza az alábbiakat:

Az autósok és rendőrség által is ismert és elismert egységes anyagok:

 • 50 db igazolólap

Az X-MEDITOR Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy −a regisztráció során megadott adatok alapján − a regisztrált szerviz az országos Látni és látszani honlapon található adatbázisba bekerül, melynek célja a nagyközönség tájékoztatása az akcióban részt vevő szervizekről.

Amennyiben a regisztrációra 2016. szeptember 1. napjáig sor kerül, az X-MEDITOR Kft. a Látni és látszani tárgyi csomagokat az országos akció kezdetéig, legkésőbb 2016. október 1. napjáig − a regisztráció során megadott címre − postai úton kézbesíti.

Amennyiben a regisztrációra 2016. szeptember 15. napját követően − a regisztrációs időszak időtartama alatt − kerül sor, az X-MEDITOR Kft. a regisztrációt követő 10 munkanapon belül a  Látni és látszani tárgyi csomagokat a regisztráció során megadott postacímre megküldi.

 

4. Szerviz kötelezettségei

4.1. A résztvevő szerviz köteles az akció időtartama alatt (2016. október 15. napjától  2016. december 10. napjáig) a „Látni és látszani” akcióban részt venni kívánó autós, személy- vagy tehergépjárművének, illetve motorkerékpárjának világítását és láthatóságát az előre központilag meghatározott szempontok alapján (X-MEDITOR Kft. által a Szakmai Információs Csomag részeként közzétett ellenőrzési listában rögzített szempontok figyelembevételével) ingyenesen ellenőrizni.

4.2. A szerviz az akció keretében végzett ellenőrzési tevékenységéért ellenértéket nem követelhet.

4.3. Amennyiben azonban a résztvevő szerviz az akcióban történő ellenőrzés során  rendellenességet észlel, úgy jogosult a hibajavítást, az alkatrész cseréjét, a beállítást stb.  − az autós kérésére − saját díjszabása szerint elvégezni.

4.4. A szerviz az ellenőrzést követően köteles az autósnak − hibátlan műszaki állapot esetén − a megfelelően kitöltött igazolólapot ingyen átadni. Ennek segítségével az autós bizonyíthatja az akcióban való részvételt. Az igazolólapot csak a központilag meghatározott ellenőrző lista kritériumainak megfelelő autó kaphatja meg. A javításra, beállításra szoruló autó − a beállítást, illetve javítást követően −megkaphatja az igazolólapot.

4.5. A szerviz köteles a regisztrációt követően hozzáférhetővé váló, a honlapról letölthető statisztikai adatgyűjtő lapot kinyomtatni, az adatlapot minden egyes akcióban részt vett autó után kitölteni, majd azt a szervező X-MEDITOR Kft. részére postai úton − legkésőbb az akció zárónapját (2016. december 10.) követő 5 napon belül megküldeni.

4.6. Az X-MEDITOR Kft. vállalja, hogy a 2016. évi „Látni és látszani" akcióban részt vevő szervizek számára a 2017. évben megrendezésre kerülő akcióban kedvezményt biztosít. Ha azonban a regisztrált szerviz  fent nevezett − statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, nem jogosult a jövő évi akcióban való kedvezményes részvételre.

 

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Jelen együttműködési megállapodás a regisztráció időpontjában lép hatályba, és az akció záró napjáig  − 2016. december 10. − tartó határozott időre szól.

5.2. Jelen együttműködési megállapodást a felek − a határozott idő lejárta előtt − kizárólag közös megegyezéssel, vagy − súlyos szerződésszegés esetén − rendkívüli felmondással jogosultak megszüntetni.

5.3.  Szerződő felek jelen szerződés alkalmazása során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Szerződő felek vállalják, hogy − jelen szerződésből − származó esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton próbálják rendezni, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy szerződő felek  − a Győri Járásbíróság, illetőleg a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

5.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.