ÁSZF - Szervizek


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

− A „Látni és látszani 2023 " akcióban szervizként történő részvétel feltételeiről −


1. A szerződés célja

1.1. Jelen kölcsönös együttműködési megállapodás az 1.2 pontban meghatározott célok előmozdítása érdekében az abban részt vevő felek együttműködésének részletes feltételeit tartalmazza a következők szerint:

a) X-Meditor Kft. (9023 Győr, Csaba utca 21, Cg. 08-09-004469) a kampány népszerűsítése és kommunikációja körében végzett szolgáltatások nyújtását vállalja;

b) a regisztrációs eljárás során jelentkező és szerződést kötő Szerviz szakmai szolgáltatások (elsősorban világítás-felülvizsgálat) nyújtását vállalja.

1.2. Az Országos Rendőr-főkapitányság /a továbbiakban ORFK/ és az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság /a továbbiakban: ORFK OBB/ 2023. október 18. napjától 2023. december 3. napjáig Magyarországon országos fokozott közúti ellenőrzést hajt végre, ahol teljes körűen és kiemelten vizsgálják a személy-, illetve haszongépjárművek és motorkerékpárok világítását, láthatóságát. Az akció folyamán 2023. október 18. napjától 2023. december 3. napjáig − az ORFK az ORFK OBB egyetértésével az X-MEDITOR Kft.. mint megbízott szakkommunikációs cég ingyenes szervizakciót hirdet „Látni és látszani” néven. Az akció célja, hogy az autószervizek, illetve vizsgálóállomások lehetőséget biztosítsanak az autósoknak gépjárművük világításának, illetve láthatóságának teljes körű ingyenes átvizsgálására. Az átvizsgálás javítja a közlekedésbiztonságot, segíti a balesetek megelőzését, illetve az autóst a fokozott közúti ellenőrzéseken való gyorsabb átjutásban, hiszen az akcióban részt vevők igazolólapot kapnak a jó műszaki állapot igazolásaként az akcióhoz csatlakozott szervizekben.

1.3. Az akcióban − lentebb meghatározott követelményeknek megfelelő − szervizek vehetnek részt, amennyiben jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.


2. A szerződés alanya, részvételi feltételek

2.1. Az akcióban − Magyarországon szervizzel rendelkező, magyar székhelyű − gépjárműszervizek /a továbbiakban: szerviz/ vehetnek részt.

2.2. Szerviz tudomásul veszi, hogy a gépjármű-világítás és a kapcsolódó rendszerek ellenőrzését, beállítását kizárólag a vonatkozó jogszabályokat, műszaki előírásokat ismerő autószerelő, autóelektronikai műszerész jogosult végezni, akit ezzel a feladattal munkáltatója az akció időtartamára megbíz, és kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag e feltételeknek megfelelő személy útján teljesíti a szerződéses kötelezettségeit. Előnyös, ha a személygépjárművek világítás-ellenőrzését műszaki vizsgabiztos végzi.

2.3. Haszongépjárművek világítás-ellenőrzését kizárólag e kategória vizsgálatára feljogosított vizsgabiztos végezheti.

2.4. Szerviz vállalja, hogy rendelkezik a fényvetők ellenőrzéséhez szükséges, érvényes kalibrációval rendelkező fényszóró-ellenőrző optikai berendezéssel, valamint előírásnak megfelelő felületű járműmunkaállással.

2.5. Szerviz tudomásul veszi, hogy intelligens világítórendszer ellenőrzését az végezheti, aki az adott típus világítóberendezésének irányítóegységével kapcsolatot létesíteni tudó, funkció-ellenőrzésre, működtetésre képes, hibakódot kiolvasni és törölni, valamint illesztést elvégezni tudó rendszerteszterrel rendelkezik. Jelen pont alkalmazásában rendszerteszter: jogtiszta adatbázis, mely abban az esetben használandó, amennyiben az adott gépjárműben nem található a tompított fény előrevilágítás névleges értékét mutató érték.

2.6. Szerviz tudomásul veszi, hogy az X-MEDITOR Kft. a jelen pontban rögzített feltételek fennállását nem köteles vizsgálni. Az akcióban részt venni kívánó szerviz jelen együttműködési megállapodás elfogadásával felelősséget vállal arra, hogy a megkívánt − fentebb rögzített személyi, technikai és szakmai − követelményeknek mindenben megfelel.


3. A szerződéskötés menete:

3.1. Fentebb rögzített kritériumoknak megfelelő szerviz az akcióhoz regisztrációval a www.latnieslatszani.hu weboldalon /a továbbiakban: honlap/, a „Szerviz regisztráció" menüpontra kattintva is csatlakozhat. A regisztrációs időszak 2023. szeptember 20. napjától 2023. november 13-ig tart.

3.2. A regisztráció során rögzített adatok valóságáért kizárólag regisztrálni kívánó szerviz tartozik felelősséggel, az abban közöltek valódiságát az X-MEDITOR Kft. nem köteles vizsgálni.

3.3. A regisztráció díjmentes. Az aktívvá válásnak feltétele a honlapról letölthető „Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat” kitöltése és visszaküldése. A feltétel teljesítése után válik a szerviz az akció regisztrált tagjává, amiről elektronikus úton értesítjük.

3.4. Az X-MEDITOR Kft. a honlapról letölthető, a szerviz megtörténtének igazolására szolgáló igazolólapot biztosít, mely a vizsgált jármű adataival kitöltve válik érvényessé.

Az X-MEDITOR Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy − a regisztráció során megadott adatok alapján − a regisztrált szerviz az országos Látni és látszani honlapon található adatbázisba bekerül, melynek célja a nagyközönség tájékoztatása az akcióban részt vevő szervizekről.


4. Szerviz kötelezettségei

4.1. A résztvevő szerviz vezetője kinyilvánítja és aláírásával igazolja, hogy az ORFK-OBB által meghirdetett, 2023. évi, őszi „Látni és látszani 2023” közlekedésbiztonsági akció céljával egyetért és az akcióban vállalkozása – a társadalmi felelősségvállalás eszméjét magáénak tudva – önkéntesen részt vesz.

4.2. Vállalják, hogy ügyfélkörükben nagy figyelmet fordítanak arra, hogy tovább erősítsék a közlekedésbiztonság elsőrendű fontosságának tudatosulását, megerősítve az ezért való gépjármű üzemeltetői felelősség alapvető jelentőségét.

4.3. Vállalják, hogy az általuk is elfogadott Társadalmi Felelősségvállalási Nyilatkozatban foglaltak szerint járnak el.


5. Egyéb rendelkezések

5.1. Jelen együttműködési megállapodás a regisztráció időpontjában lép hatályba, és az akció záró napjáig − 2023. december 3. − tartó határozott időre szól.

5.2. Jelen együttműködési megállapodást a felek − a határozott idő lejárta előtt − kizárólag közös megegyezéssel, vagy − súlyos szerződésszegés esetén − rendkívüli felmondással jogosultak megszüntetni.

5.3. Szerződő felek jelen szerződés alkalmazása során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Szerződő felek vállalják, hogy − jelen szerződésből − származó esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton próbálják rendezni, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy szerződő felek − a Győri Járásbíróság, illetőleg a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.